موسسه سامان علوی اولین مرکز تخصصی آموزش و اجرای موسیقی و حرکات نمایشی آذربایجانی در کشور عزیزمان ایران است.

این مرکز توسط سامان علوی از ترک زبانان عزیز کشورمان مدیریت میشود.

مرکز سامان علوی دارای دو شعبه میباشد که یکی ازین شعبات در تهران و دیگری در ارومیه میباشد.